การจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ ฉบับเข้าใจง่าย

จดทะเบียนบริษัท

การทำธุรกิจนอกจากเป็นเรื่องที่ยากสำหรับใครหลาย ๆ คนแล้ว การที่สินค้าในเครือธุรกิจของเรานั้นเติบโตได้เป็นเรื่องที่ไม่ง่าย เมื่อธุรกิจเติบโต มีรายได้ต่อเดือนมากยิ่งขึ้น จำเป็นจะต้องทำการยื่นขอจดทะเบียนบริษัท เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากเรา โดยการจดทะเบียนบริษัทนั้นมีขั้นตอนที่ยุ่งยากมากมาย ทั้งในเรื่องของการจัดเตรียมเอกสาร สถานที่ที่ต้องไปยื่นให้กับนายทะเบียนที่รับเรื่องในการจดทะเบียนบริษัท ทั้งนี้ทั้งนั้นระบบออนไลน์จึงได้เข้ามามีบทบาทในการลดปัญหาในเรื่องของการเดินทางไปอย่างมาก วันนี้เรามีวิธีในการยื่นจดทะเบียนบริษัทด้วยระบบอินเทอร์เน็ตแบบออนไลน์ง่าย ๆ สามารถทำได้ทุกที่ ตามกันมาเลยค่ะ

วิธีการยื่นขอจดทะเบียนบริษัทสามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้

ลงทะเบียนในเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า https://www.dbd.go.th/ โดยทำการกรอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด เพื่อขอ Username และ Password

จองชื่อบริษัทโดยสามารถทำได้โดยการเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า https://www.dbd.go.th/ จากนั้นเลือกที่แถบเมนูที่ชื่อ บริการออนไลน์แล้วหาคำว่า “จองชื่อนิติบุคคล” ซึ่งชื่อที่ตั้งนั้นจะต้องไม่ซ้ำกับชื่อของบริษัทที่จดทะเบียนบริษัทอื่นหรือคล้ายคลึงกัน ภายหลังจากได้ชื่อที่ต้องการและผ่านเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว ผู้ที่ทำการขอยื่นจดทะเบียนต้องไปจดทะเบียนบริษัทภายใน 30 วัน หลังจากชื่อได้ผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการยื่นในช่องทางออนไลน์ โดยเริ่มจากการเข้าหน้าเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ไปที่แถบเมนูบริการออนไลน์ จากนั้นเลือกคำว่า จดทะเบียนนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) จากนั้นทำการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่จำเป็นต้องใช้ Username และ Password กับรหัส OTP ที่จะส่งมาทางโทรศัพท์มือถือที่ได้ลงทะเบียนไว้ในขั้นตอนแรก

ผู้ที่ยื่นจดทะเบียนบริษัทจะต้องกรอกข้อมูลยื่นคำขอจดทะเบียนซึ่งจะมีหัวข้อในเลือกว่าเราต้องการจดทะเบียนแบบใด เช่น ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด ในที่นี้เราจะต้องเลือกเมนูที่มีชื่อว่า “บริษัทจำกัด : หนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทพร้อมกัน (ภายในวันเดียว)” จากนั้นให้ทำการตอบคำถามเกี่ยวกับบริษัทจำกัดโดยทำการเลือกเครื่องหมายถูกในช่องที่เป็นคำตอบของคำถามที่เว็บไซต์ถามเรา ในจุด ๆ นี้จำเป็นที่จะต้องตอบให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงที่ต้องการขอจดทะเบียน จากนั้นระบบจะเข้าสู่การบันทึกข้อมูลการจดทะเบียนบริษัทแบบง่ายสำหรับการตอบคำถามใช่ทุกข้อ ถ้าในส่วนของผู้จดทะเบียนไม่เลือกตอบคำถามเลยระบบจะนำไปสู่การบันทึกข้อมูลการจดทะเบียนแบบปกติ ซึ่งเราแนะนำให้เลือกคำตอบถูกทั้งหมด เพื่อให้ง่ายต่อการลงทะเบียน ภายหลังจากขั้นตอนนี้ก็ทำการกรอกข้อความตามจุดประสงค์ของผู้จดทะเบียน

ชำระค่าธรรมเนียมตามขั้นตอนปกติ จากนั้นรอรับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัทซึ่งจะถูกจัดส่งตามที่อยู่ที่เราให้ข้อมูลไว้ในเอกสาร